The magic of cinematography: master class by Elizaveta Boyarskaya at the XV Tashkent International Film Festival