Hay Davidov about Tashkent International film festival